Stanovy České společnosti certifikovaných odhadců majetku

Obecná ustanovení

A. Česká společnost certifikovaných odhadců majetku (dále jen „společnost“) je profesní společenství, které sdružuje certifikované fyzické a právnické osoby, které se zabývají oceňováním majetku.

B. „Společnost“ zastupuje své členy z příslušných profesních odborů.

C. Hlavním cílem „společnosti“ je zvyšování profesní odborné kvalifikace a úrovně certifikovaných odhadců majetku. Dále je cílem „společnosti“ usilovat o zlepšení společenského postavení certifikovaných odhadců majetku a hájit jejich oprávněné zájmy.

D. „Společnost“ se prohlašuje za živnostenské společenstvo ve smyslu § 69 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

E. Při své činnosti bude „společnost“ spolupracovat zejména:
– s organizacemi, které certifikují odhadce
– s Bankovní asociací a.s. Praha
– s peněžními ústavy
– s vysokými školami a vědeckými pracovišti na území České republiky a v zahraničí
– s průmyslovými, obchodními, hospodářskými a agrárními komorami

ČÁST I. Základní ustanovení

čl. 1. Název a sídlo

1.1. Název sdružení: Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

1.2. Sídlo sdružení: 110 00 Praha 1, Týnská 21

čl. 2. Právní poměry

2.1. „Společnost“ je dobrovolná a nezávislá, profesní a zájmová organizace, sdružující certifikované odhadce majetku.

2.2. Právní subjektivitu má „společnost“.

čl. 3. Působnost

„Společnost“ má působnost na území České republiky.

čl. 4. Cíle a činnost sdružení

Pro plnění svých cílů a úkolů, jak jsou uvedeny v obecných ustanoveních, „společnost“ organizuje výchovnou a vzdělávací činnost, zabezpečuje propagaci nakladatelskou, vydavatelskou a společenskou činnost.

ČÁST II. Členství, práva a povinnosti

čl. 5. Členství ve „společnosti“

5.1. „Společnost“ je organizací , sdružující certifikované odhadce majetku. Členství ve „společnosti“ je dobrovolné, platí na území České republiky a zavazuje členy k plnění úkolů a cílů „společnosti“.

5.2. Členem „Společnosti“ se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která získala certifikát odhadce, buď podle ČSN 45 013 nebo ISO řady 9000.

5.3. Přihlášku do „společnosti“ je možno podat v den získání příslušného certifikátu prezidiu „společnosti“.

5.4. Prezidium „společnosti“ rozhodne o přijetí za člena do 30 dnů ode dne obdržení přihlášky.

5.5. Členství ve „společnosti“ zaniká:
– úmrtím
– omezením způsobilosti k právním úkonům
– oznámením o vystoupení ze „společnosti“
– odejmutím certifikátu

čl. 6. Práva členů „společnosti“

6.1. Zúčastňovat se všech akcí pořádaných „společností“.

6.2. Volit a být volen do všech orgánů „společnosti“. Za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu.

6.3. Konzultovat odborné problémy s výbory jednotlivých sekcí.

6.4. Používat označení „Člen České společnosti certifikovaných odhadců majetku“.

čl. 7. Povinnosti členů „společnosti“

7.1. Dodržovat stanovy „společnosti“.

7.2. Podílet se na plnění cílů a úkolů „společnosti“

7.3. Plnit příspěvkové povinnosti.

7.4. Zvyšovat své odborné znalosti.

7.5. Řídit se ostatními dokumenty přijatými valnou hromadou „společnosti“, zejména Etickým kodexem odhadce majetku.

ČÁST III. Organizace „společnosti“

čl. 8. Orgány „společnosti“

Orgány „společnosti“ jsou:
– členská schůze „společnosti“
– prezidium „společnosti“
– členská schůze profesí jednotlivých odborností
– profesní výbory
– disciplinární výbor
– event. další orgány, které určí nebo zvolí členská schůze „společnosti“

čl. 9.

9.1. Funkční období orgánů „společnosti“ je dvouleté. Další funkční období jsou čtyřletá. Kooptací mohou být orgány „společnosti“ doplněny až do počtu jedné třetiny původních členů.

9.2. Usnesení orgánů „společnosti“ jsou závazná pro všechny členy „společnosti“.

9.3. Orgány „společnosti“ jsou usnášeníschopné, je-li přítomna jejich nadpoloviční většina, nestanoví-li se výslovně ve stanovách jinak.

9.4. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných, nestanoví-li se výslovně ve stanovách jinak.

čl. 10. Členská schůze

10.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem „společnosti“.

10.2. Členskou schůzi tvoří členové společnosti.

10.3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

10.4. Řádná členská schůze společnosti se koná jedenkrát ročně a svolává ji prezidium.

10.5. Mimořádnou členskou schůzi svolá prezidium, požádá-li o svolání nejméně 25% všech členů „společnosti“.

10.6. Členská schůze zejména:
– přijímá nebo mění stanovy „společnosti“
– přijímá nebo mění základní dokumenty „společnosti“ včetně Kodexu certifikovaného odhadce majetku
– projednává zprávy o činnosti prezidia
– volí nebo schvaluje členy prezidia
– volí nebo schvaluje členy disciplinárního výboru a odvolává členy disciplinárního výboru
– stanoví výši členských příspěvků a zápisného
– stanoví způsob rozdělování finančních prostředků
– rozhoduje o odvolání proti nepřijetí za člena „společnosti“
– rozhoduje o zániku „společnosti“

čl. 11. Prezidium „společnosti“

11.1. Prezidium je statutárním a výkonným orgánem „společnosti“. Zastupuje společné zájmy profesních výborů jednotlivých kategorií odhadců majetku.

11.2. Prezidium se skládá z prezidenta, dvou viceprezidentů, tajemníka, hospodáře a ze zástupců profesních výborů (vždy jeden za každou odbornost).

11.3. K jednání jménem „společnosti“ je oprávněn prezident, nebo jím zmocněný člen prezidia. Pověřený viceprezident zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti.

11.4. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů prezidia. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

11.5. Prezidium zasedá podle potřeby.

11.6. Prezidium plní usnesení valné hromady a koordinuje činnost jednotlivých profesních odborů.

11.7. Prezidium svolává řádné a mimořádné zasedání valné hromady.

11.8. Dále zejména garantuje mezinárodní spolupráci, zajišťuje zastupování „společnosti“ doma i v zahraničí, organizuje spolupráci s ostatními profesními organizacemi, spolky a sdruženími.

11.9. V souladu s příslušnými předpisy hospodaří s finančními prostředky, vytváří fondy a rozhoduje o jejich použití.

čl. 12. Profesní odbory

Jednotlivé kategorie odborných odhadců majetku jsou základními organizačními jednotkami „společnosti“. Vznikají podle odbornosti s možností členění podle území.

čl. 13. Disciplinární výbor

13.1. Disciplinární výbor je voleným orgánem „společnosti“, který projednává stížnosti na členy „společnosti“.

13.2. Při projednávání stížností a rozhodování se Disciplinární výbor řídí Disciplinárním řádem, který přijme Prezidium. Disciplinární řád obsahuje mj. druhy opatření, které může Disciplinární výbor přijmout.

13.3. Proti rozhodnutí Disciplinárního výboru lze podat opravný prostředek do jednoho měsíce od jeho doručení Prezidiu „společnosti“, které o něm musí rozhodnout nejpozději ve lhůtě uvedené v Disciplinárním řádu.

ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

čl. 14. Zásady hospodaření

14.1. Majetek „společnosti“ je tvořen finančními prostředky, věcmi a majetkovými právy.

14.2. Majetek „společnosti“ je vlastnictvím „společnosti“.

14.3. Příjmy „společnosti“ tvoří určená část členských příspěvků, dary a dotace a jiné příjmy.

14.4. „Společnost“ a její orgány hospodaří podle ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou „společnosti“.

čl. 15. Oprávnění k jednání jménem „společnosti“

Jménem „společnosti“ jedná prezident „společnosti“ na základě pravomocí podle těchto stanov nebo prezidentem pově­řený člen výboru. K písemným právním úkonům je třeba podpisů nejméně dvou členů prezidia společnosti, z nichž jeden musí být prezident nebo úřadující viceprezident.

čl. 16. Změna stanov „společnosti“

Stanovy mohou být měněny pouze nadpoloviční většinou členů „společnosti“ přítomných na členské schůzi.

čl. 17 Zánik „společnosti“

17.1. „Společnost“ zanikne, usnese-li se tak nadpoloviční většina členů „společnosti“ přítomných na členské schůzi.

17.2. Není-li valná hromada , na jejímž programu je zrušení „společnosti“, usnášeníschopná, svolá prezidium „společnosti“ náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů „společnosti“.

17.3. Nesejdou-li se členové „společnosti“ na valné hromadě ani na druhou výzvu, zaniká „společnost“ z rozhodnutí prezidia.

17.4. Po zrušení „společnosti“ se provede majetková likvidace podle platných právních předpisů.

čl. 18 Platnost

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem „společnosti“ dne 15. 5.1998.Ing.Zbyněk Smejkal

Ing. Jaroslav Štindl